EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Polityka Prywatności i plików cookies

Polityka prywatności i plików cookies

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google Analytics, Facebook Pixel oraz Microsoft Clarity w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością edukacyjną, w szczególności w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej Administratora oraz prowadzonych przez niego profili w mediach społecznościowych.

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Skrypt Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pionierów 3-5, kod pocztowy 66-400, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000911326, REGON: 389430408, NIP: 5993257728.
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem https://edugorzow.pl/ ;
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • 2. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator. 
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej, a także za pośrednictwem telefonu,  poczty email, komunikatorów internetowych i profil w mediach społecznościowych. 
 3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: 
  1. Kandydatów, słuchaczy oraz uczestników kursów oraz szkoleń, w następujących celach: 
   1. realizacji obowiązków prawnych Administratora wynikających z prawa (podstawa prawna: obowiązki prawne ciążące na Administratorze wynikające z Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzeń do ww. ustaw; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: terminy wynikające z ww. ustaw i rozporządzeń); podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania);
   2. przygotowania i realizacji umowy (podstawa prawna: umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub działania podjęte na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b RODO; czas przetwarzania: do chwili zrealizowania umowy; podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania);
   3. marketingu własnych usług (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO; czas przetwarzania: do momentu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą; podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał informacje o usługach i promocjach); 
   4. realizacji obowiązków podatkowo-księgowych Administratora (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na Administratorze wynikający m.in. z ustawy o podatku od osób prawnych; art. 6 ust. 1 lit. c RODO; czas przetwarzania: 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym doszło do sprzedaży usług; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania);
   5. dochodzenia ewentualnych roszczeń m.in.: reklamacji (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO; czas przetwarzania: do chwili przedawnienia ew. roszczeń; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania);
  2. Subskrybentów newslettera, w następujących celach: 
   1. realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o nowościach i wybranych ofertach (podstawa prawna: umowa, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub działania podjęte na żądanie tej osoby przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b RODO; czas przetwarzania: do chwili rozwiązania umowy przez osobę, której dane dotyczą lub Administratora; podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy oraz brak świadczenia usług przez Administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą) 
   2. marketingu własnych usług (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą; art. 6 ust. a lit. f RODO; czas przetwarzania: do momentu cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą; Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał informacje o usługach i promocjach); 
   3. dochodzenia ewentualnych roszczeń m.in.: reklamacji (podstawa prawna: uzasadniony interes Administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO; czas przetwarzania: do chwili przedawnienia ew. roszczeń). 
  3. Użytkowników formularza kontaktowego na Stronie internetowej, w celu:
   udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora; art. 6 ust. 1 lit. f RODO; czas przetwarzania: do momentu zakończenia korespondencji oraz do czasu przedawnienia ew. roszczeń; podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź).
  4. Uczestników bezpłatnych wydarzeń (np. konferencji) organizowanych przez Administratora, w następujących celach:
   – rejestracji uczestnika i komunikowania się z nim w sprawach dotyczących organizacji wydarzenia i udokumentowania jego przebiegu; podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą, wyrażona poprzez przesłanie formularza zgłoszenia na wydarzenie (art. 6 ust. 1 lit. a); podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by zgłosić się i uczestniczyć w wydarzeniu; zgodna może być wycofana w każdej chwili, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem; czas przetwarzania: do chwili cofnięcia zgody;
   – wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w zakresie rozliczenia środków unijnych, z których sfinansowano wydarzenie (art. 6 ust.1 lit. c RODO); czas przetwarzania: do chwili spełniania obowiązku prawnego;
   – dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z udziałem w konferencji  (art. 6 ust. 1 lit. f) na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; czas przetwarzania: do chwili przedawnienia ew. roszczeń.
 4. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane  w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę hostingu, firmie księgowej, firmie dostarczającej aplikację do emailingu). 
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w: 
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 • 3. Prawa użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym: 
  1. prawo dostępu do danych 
  2. prawo do poprawienia danych
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  4. prawo do sprzeciwu  wobec przetwarzania danych
  5. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
  6. prawo do przenoszenia danych
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.   
 2. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres email  Administratora wskazany w §6 niniejszej Polityki.
 • 4. Pliki cookies i inne informacje
 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania przez niego Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stornie internetowej.  
 3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na swoim urządzeniu. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres. 
 4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 
 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania przez Administratora nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.: 
  1. Google Analytics – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku 
  3. Microsoft Clarity – stosowana do analizy zachowań Użytkowników na Stronie internetowej, która pomaga zrozumieć Administratorowi, w jaki sposób Użytkownicy wchodzą w interakcję z jego Stroną internetową.
 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie  zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty do potrzeb Użytkownika. 
 • 5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej, 
 4. a także w celach statystycznych i marketingowych.
 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały. 
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres email : sekretariat@edugorzow.pl lud adres pocztowy podany w §1 pkt. 1 niniejszej Polityki.