EduGorzów

Aktualności

Polityka Prywatności RODO

Szkoła dane osobowe przetwarza na podstawie przepisów prawa, m.in:

 • Prawo oświatowe 
 • Karta Nauczyciela ustawa o systemie oświaty 
 • ustawa o systemie informacji oświatowej 
 • ustawa o finansowaniu zadań oświatowych 
 • rozporządzenia do ww. ustaw

Szkoła jest administratorem danych osobowych i to jej zadaniem jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ochrony danych osobowych. 

Za nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w szkole odpowiada dyrektor szkoły: 

 • reprezentuje szkołę (tj. administratora danych osobowych), 
 • zapewnia zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, 
 • odpowiada za działania wszystkich upoważnionych osób w jednostce.

Klauzula informacyjna dla kandydata

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Skrypt Sp. z o. o. która jest organem prowadzącym Szkoły EduGorzów w Gorzowie Wielkopolskim z siedzibą przy ul. Armii Polskiej 31 lok. 12, 66-400 Gorzów Wielkopolski, e-mail: skrypt@edugorzow.pl.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) związanych z rekrutacją do szkoły.
 3. Pana/Pani dane osobowe związane z rekrutacja do szkoły przechowywane będą do zakończenia nauki w szkole.
 4. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
Nasz blog

Nowości & aktualności

Co u nas słychać? Zobacz najnowsze aktualności z życia szkoły.

Odbierz rabat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus lobortis sem sed ultricies vulputate. Nam finibus dolor sem, non...