EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Administracja- Studia Licencjackie

Absolwent kierunku Administracja posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji oraz podstawową wiedzę ekonomiczną.

Zna założenia systemu prawa w państwie, struktur i instytucji społecznych (politycznych, ekonomicznych, prawnych), ma wiedzę o relacjach między tymi strukturami i instytucjami w skali krajowej i międzynarodowej. Jest zorientowany w zachodzących w administracji, rozumie rolę administracji w organizacji  państwa i społeczeństwa. Studia na kierunku Administracja przygotowują do podjęcia pracy w urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej, urzędach obsługujących organy centralne i ministerstwa, urzędach wojewódzkich, służbach, inspekcjach i strażach, jednostkach Krajowej Administracji Skarbowej (Izby  Administracji Skarbowej, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe), urzędach samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, administracji sądów powszechnych, wojskowych, administracyjnych, administracji funduszy celowych (oddziały i inspektoraty ZUS), jednostkach samorządu gospodarczego, kancelariach prawnych i podatkowych , a także przedsiębiorstwach prywatnych oraz własnej działalność gospodarczej.

Specjalizacje

Administracja skarbowa

Specjalności Administracja skarbowa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracjaposiada dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ekonomii i zarządzania, w zakresie finansów publicznych, rachunkowości podatkowej, sprawozdawczości finansowej i audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa podatkowego, prawa pomocy publicznej, prawa gospodarczego, prawa karnego i prawa wykroczeń, prawa karnego skarbowego oraz postępowania egzekucyjnego. Posiada też podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki. Zna podstawowe problemy teorii i praktyki zarządzania publicznego, w tym zarządzania jakością.

Administracja bezpieczeństwa

Specjalności Administracja bezpieczeństwa oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracja posiada dodatkową ogólną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych. Rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa w administracji publicznej i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej; Zna istotę administracji bezpieczeństwa oraz jej uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa w administracji.

Administracja publiczna

Specjalności Administracja publiczna oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji zgodnych z kanonem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Administracjabędzie przygotowany do pracy w administracji terenowej, samorządowej i rządowej. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające posługiwać się  przepisami regulującymi organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania.

Ochrona danych osobowych

Specjalności Ochrona danych osobowych będzie przygotowany do pracy w administracji publicznej i niepublicznej – we wszystkich jednostkach przetwarzających dane osobowe. We współczesnym społeczeństwie informacyjnym znaczenie ochrony danych osobowych wzrasta wraz ze zwiększeniem ich zakresu oraz masowym przetwarzaniem. W gospodarce opartej na wiedzy rośnie liczba miejsc pracy związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną.

Koszt Studiów:

Semestr – 1990zł