EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Praca Socjalna – Studia Licencjackie

Celem kształcenia na kierunku praca socjalna jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez wyposażenie go wkompetencje niezbędne do rozwiązywania problemów jednostek i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

Wybrane przedmioty z zakresu kierunku Praca socjalna  – studia I stopnia

  • Zabezpieczenie społeczne i system prawny pomocy
  • Patologie społecznej i interwencja kryzysowa
  • Diagnostyka potrzeb społecznych
  • Pomoc społeczna i jej programy
  • Elementy psychoterapii i socjoterapii
  • Wprowadzenie do organizacji usług socjalnych

W ramach kierunku oferujemy specjalności:

Asystent rodziny

Studia na specjalności asystent rodziny, dzięki wielu praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów, pozwalają zdobyć profesjonalną wiedzę i umiejętności związane z pedagogiką społeczną i wychowawczą oraz psychologią i rozwojem osobowościowym. Studia przygotowują do podjęcia pracy zorientowanej na mediację i wsparcie rodziny. Po studiach możesz podjąć pracę m.in. w ośrodkach pomocy rodzinie czy ośrodkach społecznych.

Systemy wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnej

Studia na kierunku Systemy wsparcia osoby starszej i niepełnosprawnej przygotują do podjęcia pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, klubach seniora, ośrodkach wsparcia dziennego dla osób starszych i niepełnosprawnych) oraz w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność dotyczącą opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Organizowanie i wspieraniu rozwoju społeczności lokalnej

Studia na specjalności Organizowanie i wspieranie rozwoju społeczności lokalnej umożliwiają zdobycie wiedzy ogólnopedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej, niezbędnej do pełnienia roli pracownika socjalnego, a także organizatora społeczności lokalnych oraz animatora społecznego. Kierunek przygotowuje do realizacji działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Program studiów pozwala zapoznać się z problematyką społeczną
i metodami badań oraz przygotowuje do rozwiązywania różnych problemów w układach lokalnych. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Przygotowują do profesjonalnej pracy
z jednostką czy rodziną oraz do współpracy z grupami oraz społecznością lokalną.

Koszt Studiów:

Semestr – 1990zł