EduGorzów

Zadzwoń +48 733 012 400

Dydaktyka i metodyka języka obcego (język niemiecki)

Studia podyplomowe na kierunku „Dydaktyka i metodyka języka obcego – język niemiecki” skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na drugim i trzecim etapie edukacyjnym. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych i dydaktycznych do nauczania języka obcego ( w zakresie języka niemieckiego) nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka niemieckiego dostosowanej do pracy z uczniami  klasach IV- VIII szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno- pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Absolwent uzyska kwalifikacje i kompetenecje w zakresie języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. 
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz. U. 2017 poz. 1575 ze zm.) § 29.2. Kwalifikacje do nauczania języków obcych. Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego

Czas trwania:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania ( m.in. wykorzystanie technik kształcenia na odległość – e-learning)

Ramowy program:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie: I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin Zagadnienia tematyczne dotyczą:
1. Podstawy prawa oświatowego
2. Podstawy psychologii i pedagogiki
3. Podstawy aktywizacji języka niemieckiego
4. Teorie uczenia się i nauczania języka niemieckiego
5. Dydaktyka języka obcego- język niemiecki
6. Metodyka nauczania języka obcego na drugim etapie edukacyjnym
7. Metodyka nauczania języka obcego na trzecim etapie edukacyjnym
8. Wiedza o krajach niemieckiego obszaru językowego
9. Technologie informacyjne w nauczaniu
10. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych
11. Higiena i emisja głosu
12. Praktyka zawodowa – 90 godzin

Koszt Studiów:

3000 zł. (możliwość opłat w 8 ratach) oraz opłata rekrutacyjna